ÅRSHJUL

Praktikcenterudvalget er partetisk sammensat af repræsentanter fra de faglige udvalg for de uddannelser skolen udbyder med skoleoplæring. Udvalgets formål er at styrke dialogen mellem skolen og virksomhederne, med henblik på at få flere virksomheder inddraget i uddannelse af lærlinge. Udvalget deltager i drøftelser om generelle forhold i skoleoplæring for at sikre kvaliteten, og udvalget bidrager med inspiration og hjælp til at skaffe gode arbejdsopgaver til lærlingene i skoleoplæring.

Elevforum 
Elevforum består af lærlinge i skoleoplæring med repræsentanter fra hver uddannelse. Elevforum mødes kvartalvis med praktikcenterchefen og drøfter alle aktuelle emner, som berører eleverne. Det kan være lærlingeønsker om inventar, ændret procedurer eller andre forbedringer, ligesom de forhold der fungerer rigtig godt også drøftes, sådan at der er fokus på at fastholde dem.

Arbejdsmiljømøder 
På arbejdsmiljømøderne deltager lærlingerepræsentant fra hver uddannelse, instruktørerne, praktikcenterchefen og skolens bygningsansvarlig. Der drøftes både fysisk og psykisk arbejdsmiljø i skoleoplæring; alt fra sikkerhed på byggepladserne til drillerier lærlingene imellem eller hvad der er aktuelt det pågældende tidspunkt.

Kvalitetsudviklingsmøder 
På kvalitetsudviklingsmøderne deltager alle instruktører og praktikcenterchefen. Formålet er at drøfte kommende indsatsområder. Det kan være opsøgende arbejde, arbejdsopgaver til lærlingene, udvikling af nye tiltag, lærlingeproblematikker, kursusbehov for instruktørerne, opfølgning på møder i lærlingeforum og arbejdsmiljømøderne.

På disse møder drøftes ligeledes værktøj, udstyr og andet som forventes at blive et behov.