AFTALEMULIGHEDER

En ordinær uddannelsesaftale dækker hele uddannelsesperioden. Den kan indgås før eller under elevens grundforløb (praktikadgangsvejen) eller den kan indgås efter eleven har fuldført grundforløbet (skoleadgangsvejen).

Virksomheden har det fulde ansvar for elevens uddannelse, og der er 3 måneders gensidig prøvetid i virksomheden.

Kan virksomheden som udgangspunkt ikke påtage sig ansvaret for at uddanne en elev i den fulde læretid, er en kort uddannelsesaftale en løsning.

Kravet til en kort uddannelsesaftale er, at den som minimum dækker en hel praktikperiode og et skoleophold i hovedforløbet. Efter den korte uddannelsesaftale udløb, skal tillægsaftalen være for resten af læretiden.

Hvis den korte aftale ikke forlænges inden den udløber, og eleven ikke opnår en uddannelsesaftale i en anden virksomhed, kan han/hun tilbydes optagelse i skoleoplæring. Denne mulighed eksisterer dog kun for de uddannelser, hvor der er udbydes skoleoplæring.

En anden måde at starte sin erhvervsuddannelse på

Ny mesterlære er den mest praksisrettede adgangsvej, der er til erhvervsuddannelserne. Her kan eleven gennemføre det første år af sin uddannelse via praktisk oplæring i virksomheden, eventuelt med supplerende skoleundervisning.

Uddannelsens varighed er den samme, eleverne opnår de samme slutmål for uddannelsen og har den samme erhvervskompetence. De lærer bare tingene på forskellige måder.

Mesterlæren er et samarbejde mellem skole og virksomhed – og elev. Eleven får en fast kontaktlærer, der også bliver den gennemgående vejleder i kontakten til virksomheden.

Kontaktlærer og mester udformer en realistisk uddannelsesplan for eleven. Parterne aftaler desuden, hvordan de vil følge op for at sikre elevens udvikling i oplæringen. Parterne aftaler, om den grundlæggende praktiske oplæring i virksomheden skal suppleres med ophold på skolen, for eksempel i forbindelse med nødvendige certifikater og opfyldelse af overgangskrav til hovedforløbet, som virksomheden ikke er godkendt til at undervise i.

Uddannelsesaftalen

Der skal altid underskrives en uddannelsesaftale, når en elev begynder sin uddannelse i en virksomhed i ny mesterlære. Uddannelsesaftalen bør normalt først underskrives, når virksomhed og skole har haft et møde om elevens uddannelsesplan.

Uddannelsesaftalen skal som minimum omfatte den praktiske oplæring, der erstatter grundforløbet, en oplæringsperiode i virksomheden samt et skoleophold i hovedforløbet (kort aftale). Uddannelsesaftalen kan naturligvis også indgås for den fulde uddannelsestid, ligesom den korte aftale kan forlænges.

En elev, der har gennemført grundforløbet, kan ikke indgå aftale om Ny mesterlære.

Løn

Eleven får overenskomstmæssig løn fra virksomheden. Virksomheden modtager refusion og tilskud efter reglerne om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Virksomheden er juridisk, økonomisk og uddannelsesmæssigt ansvarlig for elevens uddannelse i hele perioden.

Fra mesterlære til hovedforløb

Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave. Løsningen af opgaven foregår typisk i virksomheden og tager afsæt i det, eleven har arbejdet med i perioden. Opgaven vurderes godkendt/ikke godkendt af mester og kontaktlærer i fællesskab.

Den praktiske opgave indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Her vurderer skolen, om eleven har opnået de nødvendige kompetencer for at kunne fortsætte på skoleundervisningen i hovedforløbet.

Herudover skal eleven opfylde overgangskravene for at begynde skoleundervisningen i hovedforløbet. Overgangskravene er beskrevet i den enkelte uddannelsesbekendtgørelse.

Er din virksomhed specialiseret i en sådan grad, at den ikke kan uddanne en lærling alene, kan en kombinationsaftale være løsningen.

To eller flere virksomheder indgår et samarbejde om at uddanne lærlingen. Der laves en planlægning der synliggør, hvilke arbejdsområder den enkelte virksomhed er ansvarlig for at oplære lærlingen i, sådan at hele uddannelsens indhold bliver dækket.

Der udfyldes én uddannelsesaftale pr. virksomhed, og virksomheden er således kun ansvarlig for lærlingen i den pågældende periode.

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) er for lærlinge over 25 år. EUV tilrettelægges på baggrund af eventuel erhvervserfaring og forudgående uddannelse.

Alle lærlinge over 25 år skal have foretaget en realkompetencevurdering inden påbegyndelse af EUV, og der skal gives godskrivning og afkortning i den udstrækning det er muligt.

Resultatet af realkompetencevurderingen kan blive:

  • EUV1: Mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Uddannelsen består kun af skoleophold.
  • EUV2: Mindre end 2 års relevant erhvervserfaring eller anden forudgående uddannelse. Uddannelsen er et afkortet forløb der består af både praktik og skoleophold.
  • EUV3: Ingen relevant erhvervserfaring eller uddannelse. Uddannelsen har samme omfang og varighed som uddannelsen for unge.

Skolen har elever i skoleoplæring inden for en række uddannelser. Virksomheder har også mulighed for at rekruttere elever herfra og via denne ordning have dem i virksomheden i kortere eller længere perioder.

Læs mere i pjecen “Tag en elev”. Klik på billedet til højre og hent pjecen.